Tag Archives: банки

Няколко спънки в кандидатстването за кредит

Често срещан проблем затрудняващ кандидатстването по кредитите в банки се оказва нерегулярното превеждане на осигурителни вноски от страна на работодателя в полза на служителя. Не са малко случаите, когато работодателя внася наведнъж осигуровките за по-дълъг период от време. В такива случаи, обичайна практика на банките е да не одобрят финансирането, по които и да е от кредитите, заради съмнения на база некоректност от страна на работодателя, понякога падащи върху кредитоискателя.

Друг момент спъващ отпускането на кредити е липсата на непрекъснати здравноосигурителни права. Не са малко случаите, когато дадено лице работи дълъг период от време на едно и също работно място, но поради невнасяне в резултат на различни причини на здравни осигуровки за минал период от време, здравните му  права да са прекъснати. Тогава е необходимо преди кандидатстването, по които и да е от кредитите, да бъдат възстановени осигурителните вноски.

На следващо място влияние в кандидатстването по кредити оказва добрата кредитна история. В случаи, че са на лице минали кредити в същата банкова институция, кредитни задължения към момента на кандидатстване или задължения в други форми и институции те следва да са редовно обслужвани, а това се доказва, чрез установяване с проверка от Централния кредитен регистър. Не по-малко внимание трябва да се обърне и върху различните типове кредитни карти, защото много често по тях има наличие на просрочия. Не са малко и случаите, в които именно тези закъснения и просрочия, не са по вина на картодържателя, а заради неясни условия за погасяване на дадения кредитен лимит и ненавременна и актуална информация за дължими суми в съответния период.

В резултат от цялата база информация получена по по-горе изброени моменти от доходи, кредитна история и задлъжнялост на лицето, кандидатстващо по някакъв вид кредити, банката преценява кредитоспособността му. Според получения резултат институцията отпускаща кредити може да одобри искането в пълен размер, може да го намали или откаже.